outdoor vrouwen

XNummer: 1.000
Prest: 2:57"99
Naam: Nelissen Paulien
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 1.000
Prest: 3:06"45
Naam: Boiten Anja
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.000
Prest: 3:03"44
Naam: Boiten Anja
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.000
Prest: 3:22"30
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.000
Prest: 3:18"91
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.000
Prest: 3:18"51
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.000
Prest: 3:39"59
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.000
Prest: 3:57"05
Naam: Van Zand Maja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +55
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5000
Prest: 22:26"24
Naam: Van Zand Maja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +60
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.500
Prest: 4:52"71
Naam: Helsen Sara
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.500
Prest: 4:34"88
Naam: Nelissen Paulien
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 1.500
Prest: 4:29"26
Naam: Nelissen Paulien
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 1.500
Prest: 4:33"23
Naam: Nelissen Paulien
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.500
Prest: 5:05"31
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.500
Prest: 5:00"49
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.500
Prest: 5:11"39
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.500
Prest: 6:07"99
Naam: Van Zand Maja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +55
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.500
Prest: 5:34"10
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: 10000
Prest: 46:57"86
Naam: Van Zand Maja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +60
Ind/Out: outdoor
XNummer: Mile
Prest: 5:31"60
Naam: Nelissen Paulien
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: Mile
Prest: 5:18"42
Naam: Verjans Sarah
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: Mile
Prest: 5:16"54
Naam: Mas Hedwig
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: Mile
Prest: 5:23"80
Naam: Boiten Anja
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: Mile
Prest: 5:54"53
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: Mile
Prest: 5:42"80
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: Mile
Prest: 5:51"24
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: Mile
Prest: 6:29"20
Naam: Van Zand Maja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +55
Ind/Out: outdoor
XNummer: Mile
Prest: 6:24"39
Naam: Philippaerts Greta
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2.000
Prest: 7:00"29
Naam: Helsen Sara
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2.000
Prest: 6:43"25
Naam: Nelissen Paulien
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2.000
Prest: 6:56"25
Naam: Boiten Anja
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2.000
Prest: 6:48"64
Naam: Boiten Anja
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 2.000
Prest: 7:10"81
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2.000
Prest: 7:27"67
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2.000
Prest: 9:00"59
Naam: Uitdebroeks Anja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2.000
Prest: 7:48"02
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: Speer 400gr
Prest: 15m81
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +70
Ind/Out: outdoor
XNummer: 3.000
Prest: 11:57"30
Naam: Luyck Carolien
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 3.000
Prest: 10:26"47
Naam: Gijbels Cindy
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 3.000
Prest: 9:56"79
Naam: Nelissen Paulien
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
NummerPrest.NaamDatum
1.0002:57"99Nelissen Paulien09-09-2016
1.0003:06"45Boiten Anja1994
1.0003:03"44Boiten Anja1997
1.0003:22"30Laplasse Andrea2004
1.0003:18"91Laplasse Andrea2006
1.0003:18"51Sterken Renata2011
1.0003:39"59Sterken Renata2015
1.0003:57"05Van Zand Maja2015
500022:26"24Van Zand Maja02/08/2017
1.5004:52"71Helsen Sara2013
1.5004:34"88Nelissen Paulien28-05-2016
1.5004:29"26Nelissen Paulien27-05-2017
1.5004:33"23Nelissen Paulien17-08-2019
1.5005:05"31Laplasse Andrea2005
1.5005:00"49Laplasse Andrea2006
1.5005:11"39Sterken Renata2010
1.5006:07"99Van Zand Maja2015
1.5005:34"10Sterken Renata2014
1000046:57"86Van Zand Maja06/05/2017
Mile5:31"60Nelissen Paulien2014
Mile5:18"42Verjans Sarah2003
Mile5:16"54Mas Hedwig2002
Mile5:23"80Boiten Anja2000
Mile5:54"53Laplasse Andrea2004
Mile5:42"80Laplasse Andrea2006
Mile5:51"24Sterken Renata2011
Mile6:29"20Van Zand Maja2015
Mile6:24"39Philippaerts Greta23-07/2016
2.0007:00"29Helsen Sara2013
2.0006:43"25Nelissen Paulien2015
2.0006:56"25Boiten Anja1994
2.0006:48"64Boiten Anja1998
2.0007:10"81Laplasse Andrea2004
2.0007:27"67Sterken Renata2011
2.0009:00"59Uitdebroeks Anja2012
2.0007:48"02Sterken Renata2014
Speer 400gr15m81Van der Vorst Ria15-06-2019
3.00011:57"30Luyck Carolien2002
3.00010:26"47Gijbels Cindy2000
3.0009:56"79Nelissen Paulien01-05-2018
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 9 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11