outdoor vrouwen

XNummer: 300
Prest: 40"88
Naam: Mommen Nele
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 300
Prest: 50"86
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 300
Prest: 49"46
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 300
Prest: 56"42
Naam: Desard Magda
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: 300
Prest: 58"04
Naam: Uitdebroeks Anja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 300
Prest: 1:05"23
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: 400
Prest: 58"54
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 400
Prest: 58"33
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 400
Prest: 58"53
Naam: Weyens Katrien
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 400
Prest: 58"50
Naam: Mommen Nele
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 400
Prest: 1:11"52
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 400
Prest: 1:12"50
Naam: Desard Magda
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 400
Prest: 1:08"71
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 400
Prest: 1:14"26
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: 400
Prest: 1:34"13
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: Kogel 3kg
Prest: 5m60
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +70
Ind/Out: outdoor
XNummer: 600
Prest: 1:54"19
Naam: Pannemans Rani
Datum: 01-01-1970
Categorie: Benjamins
Ind/Out: outdoor
XNummer: 600
Prest: 2:21"5
Naam: Timmermans Céline
Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 600
Prest: 1:44"38
Naam: Verjans Sarah
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 600
Prest: 1:38"98
Naam: Philippaerts Tessa
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 600
Prest: 2:16"70
Naam: Poelmans Sylvie
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: 600
Prest: 1:59"11
Naam: Trekels Tine
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 800
Prest: 2:42"06
Naam: Boiten Anja
Datum: 01-01-1970
Categorie: Pupillen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 800
Prest: 2:17"59
Naam: Bleus Lisa
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 800
Prest: 2:16"72
Naam: Nelissen Paulien
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 800
Prest: 2:13"81
Naam: Nelissen Paulien
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 800
Prest: 2:14"60
Naam: Nelissen Paulien
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 800
Prest: 2:36"87
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 800
Prest: 2:30"88
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 800
Prest: 2:31"59
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 800
Prest: 3:11"67
Naam: Van Zand Maja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +55
Ind/Out: outdoor
XNummer: 800
Prest: 2"29"00
Naam: Boiten Anja
Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 800
Prest: 2:46"34
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: 800
Prest: 3:25"56
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2 Mijl
Prest: 14:23"27
Naam: Van Zand Maja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +60
Ind/Out: outdoor
XNummer: Discus
Prest: 14m88
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +70
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.000
Prest: 3:39"39
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Benjamins
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.000
Prest: 3:19"71
Naam: Pannemans Rani
Datum: 01-01-1970
Categorie: Pupillen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.000
Prest: 3:12"54
Naam: Cosemans Jitte
Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.000
Prest: 3:08"0
Naam: Boiten Anja
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
NummerPrest.NaamDatum
30040"88Mommen Nele2012
30050"86Laplasse Andrea2004
30049"46Sterken Renata2010
30056"42Desard Magda2008
30058"04Uitdebroeks Anja2015
3001:05"23Van der Vorst Ria29-05-2016
40058"54Mievis Stefie2008
40058"33Mievis Stefie2009
40058"53Weyens Katrien1995
40058"50Mommen Nele2012
4001:11"52Laplasse Andrea2006
4001:12"50Desard Magda1994
4001:08"71Sterken Renata2010
4001:14"26Sterken Renata2014
4001:34"13Van der Vorst Ria2015
Kogel 3kg5m60Van der Vorst Ria21-06-2019
6001:54"19Pannemans Rani2011
6002:21"5Timmermans Céline2011
6001:44"38Verjans Sarah2002
6001:38"98Philippaerts Tessa03-06-2018
6002:16"70Poelmans Sylvie5-8-2018
6001:59"11Trekels Tine21-07-2021
8002:42"06Boiten Anja1987
8002:17"59Bleus Lisa2008
8002:16"72Nelissen Paulien05-06-2016
8002:13"81Nelissen Paulien12-05-2018
8002:14"60Nelissen Paulien29-06-2019
8002:36"87Laplasse Andrea2005
8002:30"88Laplasse Andrea2006
8002:31"59Sterken Renata2010
8003:11"67Van Zand Maja2012
8002"29"00Boiten Anja1989
8002:46"34Sterken Renata2014
8003:25"56Van der Vorst Ria2015
2 Mijl14:23"27Van Zand Maja07-09-2016
Discus14m88Van der Vorst Ria21-06-2019
1.0003:39"39Mievis Stefie2002
1.0003:19"71Pannemans Rani2013
1.0003:12"54Cosemans Jitte2009
1.0003:08"0Boiten Anja1991
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 9 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11