outdoor vrouwen

XNummer: Ver
Prest: 3m19
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: Ver
Prest: 2m89
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hinkstap
Prest: 12m06
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hinkstap
Prest: 12m47
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hinkstap
Prest: 11m69
Naam: Mommen Nele
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hinkstap
Prest: 13m08
Naam: Claes An
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: Hoog
Prest: 1m21
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Benjamins
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hoog
Prest: 1m45
Naam: Hermans Karlien
Datum: 01-01-1970
Categorie: Pupillen
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hoog
Prest: 1m57
Naam: Maris Ine
Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hoog
Prest: 1m60
Naam: Maris Ine
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hoog
Prest: 1m60
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: Hoog
Prest: 1m55
Naam: Berden Gerda
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hoog
Prest: 1m55
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hoog
Prest: 1m25
Naam: Smets Tina
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hoog
Prest: 1m15
Naam: Seeten Ann
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hoog
Prest: 1m15
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hoog
Prest: 1m05
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: Polsstok
Prest: 2m45
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: Polsstok
Prest: 2m86
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: Polsstok
Prest: 1m90
Naam: Vos Ingrid
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: Polsstok
Prest: 2m49
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: Speer
Prest: 31m52
Naam: Beckers Greet
Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: Speer
Prest: 37m26
Naam: Jardin Kris
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: Speer
Prest: 31m75
Naam: Beckers Greet
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: Speer
Prest: 31m64
Naam: Knaepen Freya
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: Speer
Prest: 28m52
Naam: Vos Ingrid
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: Speer
Prest: 31m45
Naam: Vos Ingrid
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: Speer
Prest: 14m34
Naam: Hermans Roos
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: Speer
Prest: 29m94
Naam: Timmermans Céline
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: Speer
Prest: 12m88
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: Speer
Prest: 18m70
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: Speer 600gr
Prest: 18m42
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: Discus
Prest: 26m25
Naam: Hayen Leen
Datum: 01-01-1970
Categorie: Pupillen
Ind/Out: outdoor
XNummer: Discus 0,75 KG
Prest: 26m28
Naam: Aerts Matthea

Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: Discus
Prest: 32m88
Naam: Knaepen Freya
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: Discus
Prest: 33m10
Naam: Knaepen Freya
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: Discus
Prest: 31m99
Naam: Beckers Greet
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: Discus
Prest: 37m00
Naam: Vos Ingrid
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: Discus
Prest: 28m70
Naam: Vos Ingrid
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: Discus
Prest: 30m10
Naam: Vos Ingrid
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
NummerPrest.NaamDatum
Ver3m19Sterken Renata2015
Ver2m89Van der Vorst Ria17-06-2018
Hinkstap12m06Mievis Stefie2008
Hinkstap12m47Mievis Stefie2009
Hinkstap11m69Mommen Nele2007
Hinkstap13m08Claes An2008
Hoog1m21Mievis Stefie2002
Hoog1m45Hermans Karlien1988
Hoog1m57Maris Ine24-06-2017
Hoog1m60Maris Ine07-04-2018
Hoog1m60Mievis Stefie2009
Hoog1m55Berden Gerda1979
Hoog1m55Mievis Stefie2013
Hoog1m25Smets Tina26-08-2018 en 22-04-2019
Hoog1m15Seeten Ann2005
Hoog1m15Sterken Renata2010
Hoog1m05Van der Vorst Ria2015/13-08-2016/25-06-2017/30-09
Polsstok2m45Mievis Stefie2006
Polsstok2m86Mievis Stefie2007
Polsstok1m90Vos Ingrid2007
Polsstok2m49Mievis Stefie2013
Speer31m52Beckers Greet1995
Speer37m26Jardin Kris1981
Speer31m75Beckers Greet2000
Speer31m64Knaepen Freya2013
Speer28m52Vos Ingrid2006
Speer31m45Vos Ingrid2007
Speer14m34Hermans Roos2002
Speer29m94Timmermans Céline2014
Speer12m88Sterken Renata2015
Speer18m70Van der Vorst Ria23-09-2017
Speer 600gr18m42Van der Vorst Ria15-07-2017
Discus26m25Hayen Leen2006
Discus 0,75 KG26m28Aerts Matthea
08-10-2022
Discus32m88Knaepen Freya2008
Discus33m10Knaepen Freya2009
Discus31m99Beckers Greet2000
Discus37m00Vos Ingrid1991
Discus28m70Vos Ingrid2006
Discus30m10Vos Ingrid2007
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 9 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11