outdoor vrouwen

XNummer: 60 H (76cm)
Prest: 9"67
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 80 H
Prest: 11"7
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 80 H
Prest: 17"58
Naam: Desard Magda
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 80 H
Prest: 19"81
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 80 H
Prest: 20"40
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: 60 H (68cm)
Prest: 13"57
Naam: Nicolaij Line
Datum: 01-01-1970
Categorie: Pupillen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 60 H (68cm)
Prest: 10"77
Naam: Appeltans Cil
Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 100 H
Prest: 14"51
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 100 H
Prest: 17"5
Naam: Mellemans Eveline
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 100 H
Prest: 14"77
Naam: Claes An
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 100 H
Prest: 21"26
Naam: Desard Magda
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 100 H
Prest: 22"1
Naam: Desard Magda
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 150 H
Prest: 21"69
Naam: Vansimpsen Mirthe
Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 200 H
Prest: 32"83 (el)
Naam: Schorpion Daisy
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 200 H
Prest: 31"27
Naam: Bierwaerts Serafien
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 200 H
Prest: 43"06
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 300 H
Prest: 42"73
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 400 H
Prest: 1:02"61
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 400 H
Prest: 1:16"64
Naam: Smets Els
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 400 H
Prest: 1:30"32
Naam: Desard Magda
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 400 H
Prest: 1:02"23
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.500 ST
Prest: 5:32"01
Naam: Cosemans Jitte
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1.500 ST
Prest: 5:36"44
Naam: Gijbels Cindy
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2.000 ST
Prest: 7:57"88
Naam: Cosemans Jitte
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2.000 ST
Prest: 7:32"76
Naam: Cosemans Jitte
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 3.000 ST
Prest: 11:49"38
Naam: Cosemans Jitte
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: Ver
Prest: 4m14
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Benjamins
Ind/Out: outdoor
XNummer: Ver
Prest: 4m53
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Pupillen
Ind/Out: outdoor
XNummer: Ver
Prest: 5m12
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: Ver
Prest: 5m66
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: Ver
Prest: 6m02
Naam: Claes An
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: Ver
Prest: 5m60
Naam: Claes An
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: Ver
Prest: 5m88
Naam: Claes An
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: Ver
Prest: 3m94
Naam: Desard Magda
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: Ver
Prest: 3m91
Naam: Desard Magda
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: Ver
Prest: 3m57
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: Ver
Prest: 3m19
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: Ver
Prest: 2m89
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hinkstap
Prest: 12m06
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hinkstap
Prest: 12m47
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
NummerPrest.NaamDatum
60 H (76cm)9"67Mievis Stefie2006
80 H11"7Mievis Stefie2008
80 H17"58Desard Magda2013
80 H19"81Sterken Renata2011
80 H20"40Van der Vorst Ria2015
60 H (68cm)13"57Nicolaij Line27-06-2021
60 H (68cm)10"77Appeltans Cil10-07-2021
100 H14"51Mievis Stefie2009
100 H17"5Mellemans Eveline1991
100 H14"77Claes An2009
100 H21"26Desard Magda1994
100 H22"1Desard Magda1995
150 H21"69Vansimpsen Mirthe22-07-2016
200 H32"83 (el)Schorpion Daisy2007
200 H31"27Bierwaerts Serafien2008
200 H43"06Sterken Renata2012
300 H42"73Mievis Stefie2008
400 H1:02"61Mievis Stefie2009
400 H1:16"64Smets Els1992
400 H1:30"32Desard Magda1994
400 H1:02"23Mievis Stefie2013
1.500 ST5:32"01Cosemans Jitte2011
1.500 ST5:36"44Gijbels Cindy2000
2.000 ST7:57"88Cosemans Jitte2013
2.000 ST7:32"76Cosemans Jitte2012
3.000 ST11:49"38Cosemans Jitte2015
Ver4m14Mievis Stefie2002
Ver4m53Mievis Stefie2004
Ver5m12Mievis Stefie2006
Ver5m66Mievis Stefie2008
Ver6m02Claes An1999
Ver5m60Claes An2001
Ver5m88Claes An2009
Ver3m94Desard Magda1994
Ver3m91Desard Magda2013
Ver3m57Sterken Renata2012
Ver3m19Sterken Renata2015
Ver2m89Van der Vorst Ria17-06-2018
Hinkstap12m06Mievis Stefie2008
Hinkstap12m47Mievis Stefie2009
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 9 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11