outdoor vrouwen

XNummer: 3.000
Prest: 10:20"92
Naam: Boiten Anja
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 3.000
Prest: 11:06"64
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 3.000
Prest: 11:03"29
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 3.000
Prest: 11:42"17
Naam: Hermans Roos
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 3.000
Prest: 12:27"12
Naam: Van Zand Maja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +55
Ind/Out: outdoor
XNummer: 3.000
Prest: 12:17"15
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: Uurloop
Prest: 12.793 m
Naam: Van Zand Maja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +60
Ind/Out: outdoor
XNummer: 3000
Prest: 14:48"19
Naam: Van Zand Maja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: Speer 500gr
Prest: 16m34
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +70
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2 Mijl
Prest: 13:02"50
Naam: Gijbels Cindy
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2 Mijl
Prest: 11:56"55
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 2 Mijl
Prest: 13:02"83
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2 Mijl
Prest: 14:18"97
Naam: Uitdebroeks Anja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2 Mijl
Prest: 13:53"04
Naam: Van Zand Maja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +55
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2 Mijl
Prest: 13:45"30
Naam: Philippaerts Greta
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: Speer 600gr
Prest: 14m84
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +70
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5.000
Prest: 18:47"41
Naam: Boiten Anja
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5.000
Prest: 18:22"88
Naam: Boiten Anja
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 5.000
Prest: 18:37"58
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5.000
Prest: 19:33"82
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5.000
Prest: 19:57"52
Naam: Hermans Roos
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5.000
Prest: 22:22"06
Naam: Van Zand Maja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +55
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5000
Prest: 24:24"48
Naam: Poelmans Sylvie
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: 10.000
Prest: 44:57"56
Naam: Gijbels Cindy
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 10.000
Prest: 42:39"60
Naam: Sobkowiak Martine
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 10.000
Prest: 40:00"55
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 10.000
Prest: 41:59"21
Naam: Hermans Roos
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 10.000
Prest: 51:55"95
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: 10.000
Prest: 42:30"
Naam: Driesen Femke
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1 uur
Prest: 13.950m
Naam: Helsen Heleen
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1 uur
Prest: 12.612m
Naam: Coninx Rita
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1 uur
Prest: 13.441m
Naam: Van Haen Lutgarde
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1 uur
Prest: 13.493m
Naam: Hermans Roos
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1 uur
Prest: 13.956m
Naam: Hermans Roos
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: Uurloop
Prest: 13.018 m
Naam: Philippaerts Greta
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: Marathon
Prest: 4u22:30
Naam: Philippaerts Greta
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: Marathon
Prest: 3u34:57
Naam: Philippaerts Greta
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: Marathon
Prest: 4u42:28"
Naam: Gijbels Cindy
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: Marathon
Prest: 3u28:09"
Naam: Sobkowiak Martine
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 60 H (76cm)
Prest: 10"81
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Pupillen
Ind/Out: outdoor
NummerPrest.NaamDatum
3.00010:20"92Boiten Anja2000
3.00011:06"64Laplasse Andrea2005
3.00011:03"29Laplasse Andrea2006
3.00011:42"17Hermans Roos2002
3.00012:27"12Van Zand Maja2012
3.00012:17"15Sterken Renata2014
Uurloop12.793 mVan Zand Maja23-09-2016
300014:48"19Van Zand Maja16-06-2021
Speer 500gr16m34Van der Vorst Ria18-09-2021
2 Mijl13:02"50Gijbels Cindy2005
2 Mijl11:56"55Laplasse Andrea2004
2 Mijl13:02"83Sterken Renata2013
2 Mijl14:18"97Uitdebroeks Anja2012
2 Mijl13:53"04Van Zand Maja2013
2 Mijl13:45"30Philippaerts Greta07-09-2016
Speer 600gr14m84Van der Vorst Ria13-07-2019
5.00018:47"41Boiten Anja1994
5.00018:22"88Boiten Anja1996
5.00018:37"58Laplasse Andrea2004
5.00019:33"82Laplasse Andrea2006
5.00019:57"52Hermans Roos2002
5.00022:22"06Van Zand Maja2015
500024:24"48Poelmans Sylvie22-09-2018
10.00044:57"56Gijbels Cindy2005
10.00042:39"60Sobkowiak Martine19-08-2018
10.00040:00"55Laplasse Andrea2006
10.00041:59"21Hermans Roos2002
10.00051:55"95Sterken Renata2014
10.00042:30"Driesen Femke2015
1 uur13.950mHelsen Heleen2015
1 uur12.612mConinx Rita1993
1 uur13.441mVan Haen Lutgarde1995
1 uur13.493mHermans Roos2000
1 uur13.956mHermans Roos2002
Uurloop13.018 mPhilippaerts Greta23-09-2016
Marathon4u22:30Philippaerts Greta09-10-2016
Marathon3u34:57Philippaerts Greta01-11-2009
Marathon4u42:28"Gijbels Cindy2009
Marathon3u28:09"Sobkowiak Martine10-10-2021
60 H (76cm)10"81Mievis Stefie2004
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 9 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11