outdoor vrouwen

XNummer: Uurloop
Prest: 12.793 m
Naam: Van Zand Maja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +60
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2 Mijl
Prest: 13:02"50
Naam: Gijbels Cindy
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2 Mijl
Prest: 11:56"55
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 2 Mijl
Prest: 13:02"83
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2 Mijl
Prest: 14:18"97
Naam: Uitdebroeks Anja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2 Mijl
Prest: 13:53"04
Naam: Van Zand Maja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +55
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2 Mijl
Prest: 13:45"30
Naam: Philippaerts Greta
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5.000
Prest: 18:47"41
Naam: Boiten Anja
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5.000
Prest: 18:22"88
Naam: Boiten Anja
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 5.000
Prest: 18:37"58
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5.000
Prest: 19:33"82
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5.000
Prest: 19:57"52
Naam: Hermans Roos
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5.000
Prest: 22:22"06
Naam: Van Zand Maja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +55
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5000
Prest: 24:24"48
Naam: Poelmans Sylvie
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: 10.000
Prest: 44:57"56
Naam: Gijbels Cindy
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 10.000
Prest: 42:39"60
Naam: Sobkowiak Martine
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 10.000
Prest: 40:00"55
Naam: Laplasse Andrea
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 10.000
Prest: 41:59"21
Naam: Hermans Roos
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 10.000
Prest: 51:55"95
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: 10.000
Prest: 42:30"
Naam: Driesen Femke
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1 uur
Prest: 13.950m
Naam: Helsen Heleen
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1 uur
Prest: 12.612m
Naam: Coninx Rita
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1 uur
Prest: 13.441m
Naam: Van Haen Lutgarde
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1 uur
Prest: 13.493m
Naam: Hermans Roos
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 1 uur
Prest: 13.956m
Naam: Hermans Roos
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: Uurloop
Prest: 13.018 m
Naam: Philippaerts Greta
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: Marathon
Prest: 4u22:30
Naam: Philippaerts Greta
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: Marathon
Prest: 3u34:57
Naam: Philippaerts Greta
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: Marathon
Prest: 4u42:28"
Naam: Gijbels Cindy
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: Marathon
Prest: 3u56:00"
Naam: Mesotten Marleen
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 60 H
Prest: 10"81
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Pupillen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 60 H
Prest: 9"67
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 80 H
Prest: 11"7
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 80 H
Prest: 17"58
Naam: Desard Magda
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 80 H
Prest: 19"81
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 80 H
Prest: 20"40
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: 100 H
Prest: 14"51
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 100 H
Prest: 17"5
Naam: Mellemans Eveline
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 100 H
Prest: 14"77
Naam: Claes An
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 100 H
Prest: 21"26
Naam: Desard Magda
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
NummerPrest.NaamDatum
Uurloop12.793 mVan Zand Maja23-09-2016
2 Mijl13:02"50Gijbels Cindy2005
2 Mijl11:56"55Laplasse Andrea2004
2 Mijl13:02"83Sterken Renata2013
2 Mijl14:18"97Uitdebroeks Anja2012
2 Mijl13:53"04Van Zand Maja2013
2 Mijl13:45"30Philippaerts Greta07-09-2016
5.00018:47"41Boiten Anja1994
5.00018:22"88Boiten Anja1996
5.00018:37"58Laplasse Andrea2004
5.00019:33"82Laplasse Andrea2006
5.00019:57"52Hermans Roos2002
5.00022:22"06Van Zand Maja2015
500024:24"48Poelmans Sylvie22-09-2018
10.00044:57"56Gijbels Cindy2005
10.00042:39"60Sobkowiak Martine19-08-2018
10.00040:00"55Laplasse Andrea2006
10.00041:59"21Hermans Roos2002
10.00051:55"95Sterken Renata2014
10.00042:30"Driesen Femke2015
1 uur13.950mHelsen Heleen2015
1 uur12.612mConinx Rita1993
1 uur13.441mVan Haen Lutgarde1995
1 uur13.493mHermans Roos2000
1 uur13.956mHermans Roos2002
Uurloop13.018 mPhilippaerts Greta23-09-2016
Marathon4u22:30Philippaerts Greta09-10-2016
Marathon3u34:57Philippaerts Greta01-11-2009
Marathon4u42:28"Gijbels Cindy2009
Marathon3u56:00"Mesotten Marleen2004
60 H10"81Mievis Stefie2004
60 H9"67Mievis Stefie2006
80 H11"7Mievis Stefie2008
80 H17"58Desard Magda2013
80 H19"81Sterken Renata2011
80 H20"40Van der Vorst Ria2015
100 H14"51Mievis Stefie2009
100 H17"5Mellemans Eveline1991
100 H14"77Claes An2009
100 H21"26Desard Magda1994
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 9 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11