outdoor vrouwen

XNummer: 60
Prest: 8"03
Naam: Bex Rita
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: Mijl
Prest: 6:49"00
Naam: Van Zand Maja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +60
Ind/Out: outdoor
XNummer: 100
Prest: 20"28
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +70
Ind/Out: outdoor
XNummer: 60
Prest: 9"01
Naam: Hermans Leen
Datum: 01-01-1970
Categorie: Benjamins
Ind/Out: outdoor
XNummer: 60
Prest: 8"70
Naam: Hermans Karlien
Datum: 01-01-1970
Categorie: Pupillen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 60
Prest: 9"00
Naam: Segers Alda
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 60
Prest: 8"03
Naam: Timmermans Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 60
Prest: 9"03
Naam: Timmermans Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 75
Prest: 12"56
Naam: Timmermans Céline
Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 80 H
Prest: 23"06
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +70
Ind/Out: outdoor
XNummer: 80
Prest: 10"38
Naam: Ulenaers Hannah
Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 100
Prest: 12"79
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 100
Prest: 12"33
Naam: Claes An
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 100
Prest: 12"95
Naam: Claes An
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 100
Prest: 12"07
Naam: Claes An
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 100
Prest: 13"89
Naam: Hemelaer Veerle
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 100
Prest: 15"28
Naam: Desard Magda
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 100
Prest: 15"60
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 100
Prest: 15"86
Naam: Desard Magda
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: 100
Prest: 18"85
Naam: Van Zand Maja
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +55
Ind/Out: outdoor
XNummer: 100
Prest: 14"49
Naam: De Brauwer Charlotte
Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 100
Prest: 18"32
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: 150
Prest: 20"36
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: Ver
Prest: 2m95
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +70
Ind/Out: outdoor
XNummer: 150
Prest: 21"43
Naam: Trekels Tine
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 200
Prest: 26"14
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 200
Prest: 25"78
Naam: Claes An
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 200
Prest: 26"27
Naam: Govaerts Julie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 200
Prest: 25"15
Naam: Claes An
Datum: 01-01-1970
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 200
Prest: 28"67
Naam: Hemelaer Veerle
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 200
Prest: 32"1
Naam: Desard Magda
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 200
Prest: 31"33
Naam: Sterken Renata
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 200
Prest: 35"86
Naam: Desard Magda
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +55
Ind/Out: outdoor
XNummer: 200
Prest: 28"06
Naam: Hermans Karlien
Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 200
Prest: 35"48
Naam: Philippaerts Greta
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: 200
Prest: 39"11
Naam: Van der Vorst Ria
Datum: 01-01-1970
Categorie: W +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: 300
Prest: 43"49
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 300
Prest: 41"0
Naam: Mievis Stefie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 300
Prest: 42"11
Naam: Govaerts Julie
Datum: 01-01-1970
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 300
Prest: 42"42
Naam: Weyens Katrien
Datum: 01-01-1970
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
NummerPrest.NaamDatum
608"03Bex Rita1978
Mijl6:49"00Van Zand Maja23-07-2016
10020"28Van der Vorst Ria16-06-2019
609"01Hermans Leen1989
608"70Hermans Karlien1988
609"00Segers Alda1984
608"03Timmermans Ria1982
609"03Timmermans Ria1978
7512"56Timmermans Céline2010
80 H23"06Van der Vorst Ria16-06-2019
8010"38Ulenaers Hannah2011
10012"79Mievis Stefie2008
10012"33Claes An1999
10012"95Claes An2001
10012"07Claes An2008
10013"89Hemelaer Veerle2007
10015"28Desard Magda1995
10015"60Sterken Renata2013
10015"86Desard Magda2005
10018"85Van Zand Maja2011
10014"49De Brauwer Charlotte2012
10018"32Van der Vorst Ria2015
15020"36Mievis Stefie2006
Ver2m95Van der Vorst Ria15-06-2019
15021"43Trekels Tine22-08-2021
20026"14Mievis Stefie2008
20025"78Claes An1999
20026"27Govaerts Julie2008
20025"15Claes An2008
20028"67Hemelaer Veerle2007
20032"1Desard Magda1995
20031"33Sterken Renata2010
20035"86Desard Magda2012
20028"06Hermans Karlien1990
20035"48Philippaerts Greta2015
20039"11Van der Vorst Ria2015
30043"49Mievis Stefie2006
30041"0Mievis Stefie2008
30042"11Govaerts Julie2005
30042"42Weyens Katrien1995
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 9 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11