outdoor mannen

XNummer: 4x800
Prest: 8:37"6
Naam: Boiten G. – Massoels F. – Appeltans J. – Boiten R.
Datum: 13-05-1989
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x800
Prest: 8:29"11
Naam: Boiten R. – Boiten G. – Massoels F. – Reekmans S.
Datum: 28-08-1991
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 4x800
Prest: 8:36"3
Naam: Barbier E. – Droogmans E. – Smets J. – Pauwels M.
Datum: 30-08-1989
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x800
Prest: 11:56"95
Naam: Govaerts Kris (M65) - Ruymen Michel (M60) - Ver Eecken Rudi (M60) - Pelgrims Edouard (M60)
Datum: 27-08-2017
Categorie: M +60
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x800
Prest: 11:56"36
Naam: Schoels Marc (M55) - Neven Rudi (M55) - Werckx Ludo (M55) - Pelgrims Edouard (M60)
Datum: 02-09-2018
Categorie: M +55
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x800
Prest: 10:38"43
Naam: Neven R. (M50) - Werckx L. (M50) - Ruymen M. (55) - Neirinck G. (M40)
Datum: 30-08-2015
Categorie: M +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x1.500
Prest: 18:37"32
Naam: Vaes M. – Massoels F. – Boiten G. – Boiten R.
Datum: 28-08-1991
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x1.500
Prest: 17:46"57
Naam: Bellen P. – Billen R. – Neven R. – Dannis M
Datum: 25-08-1999
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 4x1.500
Prest: 20:08"99
Naam: Frederix Danny (M50) - Bellen Peter (M35) - Uitdebroeks Romain (M55) - Penxten Marc (M45)
Datum: 20-08-2006
Categorie: M +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x1.500
Prest: 19:44"04
Naam: Beckers R - Hermans L. - Mordant L. - Billen J
Datum: 26-08-1992
Categorie: M +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4 x 1.500
Prest: 23:17"95
Naam: Neven Rudi (M50) - Di Vito Domenico (M55) - Ruymen Michel (M60) - Claes Benny  (M55)
Datum: 27-08-2017
Categorie: M +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: Olympische afl.
Prest: 4:14"32
Naam: Reniers K - Verbrugghe J - Geboers A - Michotte P
Datum: 14-10-2006
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: Olympische afl.
Prest: 4:17"95
Naam: Neven R. - Vaes P. - Pulinx P. - Dannis M.
Datum: 12-10-2002
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: Olympische afl.
Prest: 4:28"38
Naam: Schaillee Kurt (M35) - Driesen Dimitri (M35) - Timmermans Gert (M35) - Van Marcke Pascal (M40)
Datum: 26-06-2009
Categorie: M +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: Olympische afl.
Prest: 4:35"89
Naam: Neven Rudi - Brulmans Jean - Lefevere Alain - Thijssen Xavier
Datum: 26-06-2009
Categorie: M +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: Olympische afl.
Prest: 4:20"43
Naam: Schoels Marc - Geboers Eric - Ruymen Michel - Neven Rudi
Datum: 21-06-2013
Categorie: M +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: Olympische afl.
Prest: 4:43"40
Naam: Schoels Marc (M55) - Werckx Ludo (M55) - Claes Benny (M55) - Pelgrims Edouard (M60)
Datum: 22-06-2018
Categorie: M +55
Ind/Out: outdoor
XNummer: Olympische afl.
Prest: 5:12"96
Naam: Uitdebroeks Romain (M65) - Billen Jozef (M65) - Ruymen Michel (M60) - Ver Eecken Rudi (M60)
Datum: 23-06-2017
Categorie: M +60
Ind/Out: outdoor
XNummer: Zweedse afl.
Prest: 2:08"79
Naam: Gijbels Davy - Coolen Raf - Dannis Marc - Senden Christophe
Datum: 14-09-2001
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 1km SW
Prest: 5:26"3
Naam: Segers Luc
Datum: 05-08-1979
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 2km SW
Prest: 15:01"4
Naam: Schippers Frank
Datum: 15-05-1980
Categorie: Pupillen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 3km SW
Prest: 16:17"0
Naam: Segers Luc
Datum: 26-10-1980
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5km SW
Prest: 27:47"3
Naam: Segers Luc
Datum: 10-10-1982
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: ½ uur SW
Prest: 5.189m
Naam: Segers Luc
Datum: 10-04-1983
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 10km SW
Prest: 57:13"8
Naam: Segers Luc
Datum: 15-10-1983
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 10km SW
Prest: 59:04"9
Naam: Segers Luc
Datum: 07-07-1985
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 10km SW
Prest: 1u3:45"
Naam: Wauters Wim
Datum: 23-09-1978
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 20km SW
Prest: 2u21:29"
Naam: Segers Luc
Datum: 06-07-1985
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
NummerPrest.NaamDatum
4x8008:37"6Boiten G. – Massoels F. – Appeltans J. – Boiten R. 13-05-1989
4x8008:29"11Boiten R. – Boiten G. – Massoels F. – Reekmans S. 28-08-1991
4x8008:36"3Barbier E. – Droogmans E. – Smets J. – Pauwels M. 30-08-1989
4x80011:56"95Govaerts Kris (M65) - Ruymen Michel (M60) - Ver Eecken Rudi (M60) - Pelgrims Edouard (M60) 27-08-2017
4x80011:56"36Schoels Marc (M55) - Neven Rudi (M55) - Werckx Ludo (M55) - Pelgrims Edouard (M60) 02-09-2018
4x80010:38"43Neven R. (M50) - Werckx L. (M50) - Ruymen M. (55) - Neirinck G. (M40) 30-08-2015
4x1.50018:37"32Vaes M. – Massoels F. – Boiten G. – Boiten R. 28-08-1991
4x1.50017:46"57Bellen P. – Billen R. – Neven R. – Dannis M 25-08-1999
4x1.50020:08"99Frederix Danny (M50) - Bellen Peter (M35) - Uitdebroeks Romain (M55) - Penxten Marc (M45) 20-08-2006
4x1.50019:44"04Beckers R - Hermans L. - Mordant L. - Billen J 26-08-1992
4 x 1.50023:17"95Neven Rudi (M50) - Di Vito Domenico (M55) - Ruymen Michel (M60) - Claes Benny  (M55) 27-08-2017
Olympische afl.4:14"32Reniers K - Verbrugghe J - Geboers A - Michotte P 14-10-2006
Olympische afl.4:17"95Neven R. - Vaes P. - Pulinx P. - Dannis M. 12-10-2002
Olympische afl.4:28"38Schaillee Kurt (M35) - Driesen Dimitri (M35) - Timmermans Gert (M35) - Van Marcke Pascal (M40) 26-06-2009
Olympische afl.4:35"89Neven Rudi - Brulmans Jean - Lefevere Alain - Thijssen Xavier 26-06-2009
Olympische afl.4:20"43Schoels Marc - Geboers Eric - Ruymen Michel - Neven Rudi 21-06-2013
Olympische afl.4:43"40Schoels Marc (M55) - Werckx Ludo (M55) - Claes Benny (M55) - Pelgrims Edouard (M60) 22-06-2018
Olympische afl.5:12"96Uitdebroeks Romain (M65) - Billen Jozef (M65) - Ruymen Michel (M60) - Ver Eecken Rudi (M60) 23-06-2017
Zweedse afl.2:08"79Gijbels Davy - Coolen Raf - Dannis Marc - Senden Christophe 14-09-2001
1km SW5:26"3Segers Luc 05-08-1979
2km SW15:01"4Schippers Frank 15-05-1980
3km SW16:17"0Segers Luc 26-10-1980
5km SW27:47"3Segers Luc 10-10-1982
½ uur SW5.189mSegers Luc 10-04-1983
10km SW57:13"8Segers Luc 15-10-1983
10km SW59:04"9Segers Luc 07-07-1985
10km SW1u3:45"Wauters Wim 23-09-1978
20km SW2u21:29" Segers Luc 06-07-1985
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 9 10 11 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11