outdoor mannen

XNummer: Vijfkamp (AF)
Prest: 2885 p
Naam: Pelgrims Edouard
Datum: 31-07-2021
Categorie: M +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: Werpvijfkamp
Prest: 2080 p
Naam: Biets Hugo

Datum: 08-10-2022
Categorie: M +70
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp
Prest: 4124 p
Naam: Verbrugghe Lorijn
Datum: 12-08-2007
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp (zonder 1.000)
Prest: 4048 p
Naam: Verbrugghe Lorijn
Datum: 26-08-2007
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp
Prest: 2245 p
Naam: Nulens Tom
Datum: 31-07-1988
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp (nieuwe proeven)
Prest: 2602 p
Naam: Vermeiren Axel
Datum: 21-07-2008
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp
Prest: 2679 p
Naam: Roncada Elias

Datum: 02-10-2022
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp
Prest: 2758 p
Naam: Mathijs Benjamien
Datum: 18-09-1993
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp
Prest: 2739 p
Naam: Theijs Jean
Datum: 29-09-1990
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 5-kamp
Prest: 1793 p
Naam: Neirinck Gert
Datum: 25-07-2010
Categorie: M +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp
Prest: 2420 p
Naam: Mievis Benny
Datum: 07-07-2007
Categorie: M +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp
Prest: 1517 p
Naam: Vanvinckenroye Willy
Datum: 21-07-1990
Categorie: M +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp
Prest: 1096 p
Naam: Smets Raymond
Datum: 20-09-1987
Categorie: M +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp
Prest: 929 p
Naam: Smets Raymond
Datum: 21-07-1992
Categorie: M +55
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp
Prest: 1221 p
Naam: Pelgrims Edouard
Datum: 30-09-2017
Categorie: M +60
Ind/Out: outdoor
XNummer: 8-kamp
Prest: 3631 p
Naam: Vermeiren Axel
Datum: 31-08-2008
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 8-kamp
Prest: 4188 p
Naam: Berx  Tim
Datum: 28-06-1992
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp (AF)
Prest: 1751 p
Naam: Lenaers Gert
Datum: 07-10-2018
Categorie: M +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp (AF)
Prest: 2612 p
Naam: Pelgrims Edoaurd
Datum: 29-07-2017
Categorie: M +60
Ind/Out: outdoor
XNummer: 10-kamp
Prest: 5403 p
Naam: Theijs Jean
Datum: 05-08-1990
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: Sprintmeerkamp (60-100-200)
Prest: 2298 p
Naam: Mesotten Cédric

Datum: 03-06-2022
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: Werp 5-kamp
Prest: 2076 p
Naam: Houben Frederik
Datum: 02-04-2016
Categorie: M +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: Werp 5-kamp
Prest: 2716 p
Naam: Mesotten Patrick
Datum: 09-10-2021
Categorie: M +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: Werp 5-kamp
Prest: 1568 p
Naam: Biets Hugo
Datum: 01-10-2011
Categorie: M +55
Ind/Out: outdoor
XNummer: Werp 5-kamp
Prest: 2229 p
Naam: Biets Hugo
Datum: 22-06-2014
Categorie: M +60
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x60
Prest: 39"66
Naam: Philtjens Ylio - Muyldermans Matthias - Vanschoonbeek Jelle - Cupers Dorian
Datum: 17-08-2014
Categorie: Benjamins
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x60
Prest: 34"40
Naam: Mathijs Benjamin - Verbrugghe Lorijn - Boes Joris - Busselen Joris
Datum: 26-09-2004
Categorie: Pupillen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x80
Prest: 43"59
Naam: Mathijs B. - Verbrugghe L. - Boes J. - Busselen J.
Datum: 23-04-2006
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x100
Prest: 47"36
Naam: Emobo Rex -  Vanclee Joren – Bodeux Jonay – Knuysen Yoran

Datum: 27-08-2022
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x100
Prest: 45"80
Naam: Knuysen Yarne – Roncada Elias – Lenaerts Robbe – Mesotten Cédric

Datum: 27-08-2022
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x100
Prest: 44"06
Naam: Theijs J. – Vaes M. – Fontana P. – Zwerts R
Datum: 24-05-1992
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 4x100
Prest: 48"21
Naam: Theijs J. – Hermans L. – Weyens C. – Theys F.
Datum: 02-10-1994
Categorie: M +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x100
Prest: 51"4
Naam: Beckers J. – Segers H. – Reekmans L. – Raemaekers R.
Datum: 02-09-1987
Categorie: M +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x100
Prest: 52"31
Naam: Claesen D. - Vanclee G.  - Cupers J. - Houben F.
Datum: 30-08-2015
Categorie: M +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x100
Prest: 1:06"97
Naam: Hermans Luc - Billen Jozef - Philippaers Guido - Vangeel Benny
Datum: 18-08-2013
Categorie: M +60
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x200
Prest: 1:34"80
Naam: Pauwels M. – Theijs J. – Smets J. – Zwerts R.
Datum: 28-08-1991
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 4x200
Prest: 1:43"34
Naam: Hermans L. - Billen J. – Beckers R. – Theijs J.
Datum: 25-08-1993
Categorie: M +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x200
Prest: 1:53"36
Naam: Claesen D. (M35) - Vanclee G. (M35) - Houben F. (M35) - Vanschoonbeek S. (M40)
Datum: 30-08-2015
Categorie: M +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x200
Prest: 1:51"98
Naam: Driesen D. (M45) - Lenaers G. (M45) - Claes B. (M50) - Geboers E. (M50)
Datum: 30-08-2015
Categorie: M +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4x400
Prest: 3:31"58
Naam: Theijs J. – Zwerts R. – Caers E. – Pauwels M.
Datum: 06-10-1990
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
NummerPrest.NaamDatum
Vijfkamp (AF)2885 pPelgrims Edouard 31-07-2021
Werpvijfkamp2080 pBiets Hugo
08-10-2022
5-kamp4124 pVerbrugghe Lorijn 12-08-2007
5-kamp (zonder 1.000)4048 pVerbrugghe Lorijn 26-08-2007
5-kamp2245 pNulens Tom 31-07-1988
5-kamp (nieuwe proeven)2602 pVermeiren Axel 21-07-2008
5-kamp2679 pRoncada Elias
02-10-2022
5-kamp2758 pMathijs Benjamien 18-09-1993
5-kamp2739 pTheijs Jean 29-09-1990
5-kamp1793 pNeirinck Gert 25-07-2010
5-kamp2420 pMievis Benny 07-07-2007
5-kamp1517 pVanvinckenroye Willy 21-07-1990
5-kamp1096 pSmets Raymond 20-09-1987
5-kamp929 pSmets Raymond 21-07-1992
5-kamp1221 pPelgrims Edouard 30-09-2017
8-kamp3631 pVermeiren Axel 31-08-2008
8-kamp4188 pBerx  Tim 28-06-1992
5-kamp (AF)1751 pLenaers Gert 07-10-2018
5-kamp (AF)2612 pPelgrims Edoaurd 29-07-2017
10-kamp5403 pTheijs Jean 05-08-1990
Sprintmeerkamp (60-100-200)2298 pMesotten Cédric
03-06-2022
Werp 5-kamp2076 pHouben Frederik 02-04-2016
Werp 5-kamp2716 pMesotten Patrick 09-10-2021
Werp 5-kamp1568 pBiets Hugo 01-10-2011
Werp 5-kamp2229 pBiets Hugo 22-06-2014
4x6039"66Philtjens Ylio - Muyldermans Matthias - Vanschoonbeek Jelle - Cupers Dorian 17-08-2014
4x6034"40Mathijs Benjamin - Verbrugghe Lorijn - Boes Joris - Busselen Joris 26-09-2004
4x8043"59Mathijs B. - Verbrugghe L. - Boes J. - Busselen J. 23-04-2006
4x10047"36Emobo Rex -  Vanclee Joren – Bodeux Jonay – Knuysen Yoran
27-08-2022
4x10045"80Knuysen Yarne – Roncada Elias – Lenaerts Robbe – Mesotten Cédric
27-08-2022
4x10044"06Theijs J. – Vaes M. – Fontana P. – Zwerts R 24-05-1992
4x10048"21 Theijs J. – Hermans L. – Weyens C. – Theys F. 02-10-1994
4x10051"4Beckers J. – Segers H. – Reekmans L. – Raemaekers R. 02-09-1987
4x10052"31Claesen D. - Vanclee G.  - Cupers J. - Houben F. 30-08-2015
4x1001:06"97Hermans Luc - Billen Jozef - Philippaers Guido - Vangeel Benny 18-08-2013
4x2001:34"80Pauwels M. – Theijs J. – Smets J. – Zwerts R. 28-08-1991
4x2001:43"34Hermans L. - Billen J. – Beckers R. – Theijs J. 25-08-1993
4x2001:53"36Claesen D. (M35) - Vanclee G. (M35) - Houben F. (M35) - Vanschoonbeek S. (M40) 30-08-2015
4x2001:51"98Driesen D. (M45) - Lenaers G. (M45) - Claes B. (M50) - Geboers E. (M50) 30-08-2015
4x4003:31"58Theijs J. – Zwerts R. – Caers E. – Pauwels M. 06-10-1990
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 9 10 11 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11