outdoor mannen

XNummer: Hamer 6,25 KG
Prest: 42m44
Naam: Steegmans Andreas
Datum: 11-08-2018
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hamer 7,257 KG
Prest: 32m70
Naam: Schippers Frank
Datum: 08-06-1987
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hamer
Prest: 37m00
Naam: Bex Kevin
Datum: 04-10-2009
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: Hamer
Prest: 37m55
Naam: Houben Frederik
Datum: 25-05-2017
Categorie: M +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hamer
Prest: 33m90
Naam: Biets Hugo
Datum: 21-06-1992
Categorie: M +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hamer
Prest: 32m63
Naam: Vanbrabant Danny
Datum: 29-06-2008
Categorie: M +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hamer 6 KG
Prest: 33m20
Naam: Biets Hugo
Datum: 29-05-2002
Categorie: M +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hamer 7 KG
Prest: 28m79
Naam: Biets Hugo
Datum: 21-06-2003
Categorie: M +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hamer 6 KG
Prest: 26m75
Naam: Biets Hugo
Datum: 26-06-2011
Categorie: M +55
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hamer 7 KG
Prest: 17m62
Naam: Smets Raymond
Datum: 03-06-1990
Categorie: M +55
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hamer 5 KG
Prest: 29m70
Naam: Biets Hugo
Datum: 29-06-2014
Categorie: M +60
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hamer 7 KG
Prest: 20m37
Naam: Biets Hugo
Datum: 21-10-2012
Categorie: M +60
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hamer 5 KG
Prest: 25m58
Naam: Biets Hugo
Datum: 08-04-2017
Categorie: M +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hamer 7 KG
Prest: 14m59
Naam: Smets Raymond
Datum: 04-06-2000
Categorie: M +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hamer 4 KG
Prest: 21m74
Naam: Smets Raymond
Datum: 27-05-2006
Categorie: M +70
Ind/Out: outdoor
XNummer: Gewichtwerpen
Prest: 10m76
Naam: Houben Frederik
Datum: 02-04-2016
Categorie: M +35
Ind/Out: outdoor
XNummer: Gewichtwerpen
Prest: 7m69
Naam: Reenaers Michel
Datum: 11-10-2014
Categorie: M +40
Ind/Out: outdoor
XNummer: Gewichtwerpen
Prest: 9m22
Naam: Vanbrabant Danny
Datum: 13-04-2008
Categorie: M +45
Ind/Out: outdoor
XNummer: Gewichtwerpen 11,34 KG
Prest: 11m06
Naam: Mesotten Patrick
Datum: 09-10-2021
Categorie: M +50
Ind/Out: outdoor
XNummer: Gewichtwerpen 11,34 KG
Prest: 8m32
Naam: Knaepen Marc
Datum: 08-10-2011
Categorie: M +55
Ind/Out: outdoor
XNummer: Gewichtwerpen
Prest: 10m81
Naam: Biets Hugo
Datum: 11-10-2014
Categorie: M +60
Ind/Out: outdoor
XNummer: Gewichtwerpen
Prest: 9m50
Naam: Biets Hugo
Datum: 17-09-2017
Categorie: M +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: Gewichtwerpen
Prest: 10m49
Naam: Mgbokwere Denzell
Datum: 09-10-2021
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hockeybal
Prest: 39m90
Naam: Cupers Dorian
Datum: 27-09-2014
Categorie: Benjamins
Ind/Out: outdoor
XNummer: Hockeybal
Prest: 52m19
Naam: Steyls Ruben
Datum: 07-07-2001
Categorie: Pupillen
Ind/Out: outdoor
XNummer: Werpvijfkamp
Prest: 2267 p
Naam: Biets Hugo
Datum: 13-10-2018
Categorie: M +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: Werpvijfkamp
Prest: 1613 p
Naam: Mgbokwere Denzell
Datum: 26-09-2021
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4-kamp (met 600)
Prest: 2232 p
Naam: Philtjens Ylio
Datum: 19-09-2015
Categorie: Benjamins
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4-kamp (zonder afstand)
Prest: 1821 p
Naam: Philtjens Ylio
Datum: 05-09-2015
Categorie: Benjamins
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4-kamp
Prest: 2484 p
Naam: Verbrugghe Lorijn
Datum: 16-10-2005
Categorie: Pupillen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 4-kamp (zonder 1.000)
Prest: 2047 p
Naam: Verbrugghe Lorijn
Datum: 28-08-2005
Categorie: Pupillen
Ind/Out: outdoor
XNummer: Vijfkamp (AF)
Prest: 2885 p
Naam: Pelgrims Edouard
Datum: 31-07-2021
Categorie: M +65
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp
Prest: 4124 p
Naam: Verbrugghe Lorijn
Datum: 12-08-2007
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp (zonder 1.000)
Prest: 4048 p
Naam: Verbrugghe Lorijn
Datum: 26-08-2007
Categorie: Miniemen
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp
Prest: 2245 p
Naam: Nulens Tom
Datum: 31-07-1988
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp (nieuwe proeven)
Prest: 2602 p
Naam: Vermeiren Axel
Datum: 21-07-2008
Categorie: Cadetten
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp
Prest: 2557 p
Naam: Vanhelmont Ruben
Datum: 13-08-2016
Categorie: Scholieren
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp
Prest: 2758 p
Naam: Mathijs Benjamien
Datum: 18-09-1993
Categorie: Juniors
Ind/Out: outdoor
XNummer: 5-kamp
Prest: 2739 p
Naam: Theijs Jean
Datum: 29-09-1990
Categorie: Seniors
Ind/Out: outdoor
ACA Record
XNummer: 5-kamp
Prest: 1793 p
Naam: Neirinck Gert
Datum: 25-07-2010
Categorie: M +35
Ind/Out: outdoor
NummerPrest.NaamDatum
Hamer 6,25 KG42m44Steegmans Andreas 11-08-2018
Hamer 7,257 KG32m70Schippers Frank 08-06-1987
Hamer37m00Bex Kevin 04-10-2009
Hamer37m55Houben Frederik 25-05-2017
Hamer33m90Biets Hugo 21-06-1992
Hamer32m63Vanbrabant Danny 29-06-2008
Hamer 6 KG33m20Biets Hugo 29-05-2002
Hamer 7 KG28m79Biets Hugo 21-06-2003
Hamer 6 KG26m75Biets Hugo 26-06-2011
Hamer 7 KG17m62Smets Raymond 03-06-1990
Hamer 5 KG29m70Biets Hugo 29-06-2014
Hamer 7 KG20m37Biets Hugo 21-10-2012
Hamer 5 KG25m58Biets Hugo 08-04-2017
Hamer 7 KG14m59Smets Raymond 04-06-2000
Hamer 4 KG21m74Smets Raymond 27-05-2006
Gewichtwerpen10m76Houben Frederik 02-04-2016
Gewichtwerpen7m69Reenaers Michel 11-10-2014
Gewichtwerpen9m22Vanbrabant Danny 13-04-2008
Gewichtwerpen 11,34 KG11m06Mesotten Patrick 09-10-2021
Gewichtwerpen 11,34 KG8m32Knaepen Marc 08-10-2011
Gewichtwerpen10m81Biets Hugo 11-10-2014
Gewichtwerpen9m50Biets Hugo 17-09-2017
Gewichtwerpen10m49Mgbokwere Denzell 09-10-2021
Hockeybal39m90Cupers Dorian 27-09-2014
Hockeybal52m19Steyls Ruben 07-07-2001
Werpvijfkamp2267 pBiets Hugo 13-10-2018
Werpvijfkamp1613 pMgbokwere Denzell 26-09-2021
4-kamp (met 600)2232 pPhiltjens Ylio 19-09-2015
4-kamp (zonder afstand)1821 pPhiltjens Ylio 05-09-2015
4-kamp2484 pVerbrugghe Lorijn 16-10-2005
4-kamp (zonder 1.000)2047 pVerbrugghe Lorijn 28-08-2005
Vijfkamp (AF)2885 pPelgrims Edouard 31-07-2021
5-kamp4124 pVerbrugghe Lorijn 12-08-2007
5-kamp (zonder 1.000)4048 pVerbrugghe Lorijn 26-08-2007
5-kamp2245 pNulens Tom 31-07-1988
5-kamp (nieuwe proeven)2602 pVermeiren Axel 21-07-2008
5-kamp2557 pVanhelmont Ruben 13-08-2016
5-kamp2758 pMathijs Benjamien 18-09-1993
5-kamp2739 pTheijs Jean 29-09-1990
5-kamp1793 pNeirinck Gert 25-07-2010
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 9 10 11 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11